గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడే భారత దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. మహాత్మాగాంధీ
బలమే జీవితం - బలహీనతే మరణం. - స్వామి వివేకానంద
 Bonanza
 

 
SnoBonanzaNo Of PlotsAmountImageClosing DateStatus
1GOLD RING215000 30/Apr/2017Active
2BROCELET660000 30/Apr/2017Active
 
 
 
Copyright © 2014. All Rights Reserved.